سردار شهسواری در راس هیئتی با خانوادە شهدا در سردشت دیدار و دلجویی کرد.

“سردار پاسدار حبیب‌ شهسواری” عصر سەشنبە در دیدار با خانوادە شهدا حسین بایزیدی و محمد مندە، خانوادە شهدا را ادامە دهندە راە حقیقت عنوان کرد و افزود: شهدا سرمایە ماندگار انقلاب و ادلە دوام انقلاب اسلامی هستند.

فرماندە سپاە شهدا افزود: انسان موجودی فانی است اما شهدا با حرکت رشادت طلبانە خود در دل تاریخ همیشگی شدە و سبب زیارت عاشقان انقلاب شدەاند.

وی همچنین بیان کرد: خانوادە شهدا در برخی شهرهای مرزی مورد بی مهری برخی افراد معلوم الحال قرار می گیرند و این از برنتافتن عزت و کرامت شهدا در اجتماع است. اما کرامت آنها با هیچ چیز قابل سنجش و قیاس نیست.

وی تصریح کرد: خانوادە شهدا خمیر مایە سلامت جامعە هستند و بایستی جهادگونە در اجتماع حضور داشتە باشند.

شهید حسین بایزیدی از شهدای شاخص شهرستان در سال ۹۷ معرفی شدە است.

شهرستان سردشت با ۸٥۳ شهید دارای بیشترین شهدای کشوری بە نسبت جمعیت است.

انتهای پیام/