برنامه آموزش فقه بازار در بخش مقدماتی در اتاق اصناف با حضور کسبه و مسئولین اتحادیه های صنفی مرتبط برگزار گردید. …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : برنامه آموزش فقه بازار در بخش مقدماتی در اتاق اصناف با حضور کسبه و مسئولین اتحادیه های صنفی مرتبط برگزار گردید.

مبنای آموزش فقه بازار بر اساس معاملات بر مبنای شرع مقدس اسلام و فرهنگ دینی و جایگاه احکام و پوشاندن به احکام دین و ترویج فقه بازار بین بازاریان و کسبه در جهت کسب روزی حلال و دوری از معاملات غیر شرعی برگزار شد.