در این مراسم‌ از خدمات سرهنگ پاسدار احد عظیمی زاده تجلیل، و سرهنگ پاسدار قاسم نصیری به عنوان فرمانده سپاه شهرستان پیرانشهر منصوب شد.

در این مراسم‌ از خدمات سرهنگ پاسدار احد عظیمی زاده تجلیل، و سرهنگ پاسدار قاسم نصیری به عنوان فرمانده سپاه شهرستان پیرانشهر منصوب شد.