مردم انقلابی پلدشت صبح امروز با حضور حماسی و گسترده خود در راهپیمایی روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار، یک بار دیگر انزجار و نفرت خود را از مستکبران جهان به خصوص از شیطان بزرگ نشان دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی، مردم انقلابی پلدشت صبح امروز با حضور حماسی و گسترده خود در راهپیمایی روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار، یک بار دیگر انزجار و نفرت خود را از مستکبران جهان به خصوص از شیطان بزرگ نشان دادند.

 

مردم، دانشجویان و دانش آموزان پلدشتی نیز ضمن بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان، شعارهای «مـرگ بـر امریـکا» ، «مـرگ بـر انگلیـس» ، «مـرگ براسـرائیل»، «مرگ بر استکبار» و « هیـهـات منـا الـذلـه » سردادند تا یک بار دیگر صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.

انتهای پیام/