بازدید از روند دوره آموزشی عرضی نیروهای سپاه اشنویه و برگزاری جلسه با فرماندهان آموزشگاه ها و نیروهای حاضر در آموزشگاه…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه : فرمانده سپاه شهرستان اشنویه جهت بازدید از روند دوره آموزشی عرضی نیروهای سپاه اشنویه و برگزاری جلسه با فرماندهان آموزشگاه ها و نیروهای حاضر در آموزشگاه مالک اشتر ارومیه و شهدای مهاباد در آموزشگاه مالک اشتر ارومیه و شهدای مهاباد حضور یافت.