به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری فرمانده محترم سپاه پیرانشهر به همراه اعضائ شورای تامین و مسئول ادارات در ستاد سپاه پیرانشهر اقدام به کاشتن تعدادی  نهال در ستاد سپاه پیرانشهر  نمودند.

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری فرمانده محترم سپاه پیرانشهر به همراه اعضائ شورای تامین و مسئول ادارات در ستاد سپاه پیرانشهر اقدام به کاشتن تعدادی  نهال در ستاد سپاه پیرانشهر  نمودند.