به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛اجرای مرحله سوم میدان تیر گردان های بیت المقدس با حضور ۳۰۰نفر از بسیجان ناحیه چایپاره، در محل ثابت میدان تیر شهرستان اجرا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛اجرای مرحله سوم میدان تیر گردان های بیت المقدس با حضور ۳۰۰نفر از بسیجان ناحیه چایپاره، در محل ثابت میدان تیر شهرستان اجرا شد.