IMG_7482

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار علی حیرانی از روند اجرای حلقه های صالحین و برنامه های متنوع بسیج در پایگاه های  تابعه حوزه شهید اشرفی اصفهانی ،بازدید بعمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار علی حیرانی از روند اجرای حلقه های صالحین و برنامه های متنوع بسیج در پایگاه های  تابعه حوزه شهید اشرفی اصفهانی ،بازدید بعمل آورد.