اردوی جهادی بسیج مهندسین با عنوان طرح همگام با کشاورز در شهر حاجیلار چایپاره برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی،اردوی جهادی بسیج مهندسین (طرح همگام با کشاورز) با حضور فرمانده حوزه شهدای حاجیلار سروان پاسدار حسین پیرمحمدی به همراه مهندسین بسیج کشاورزی و اهالی شهر حاجیلار  در محل مسجد جامع شهر حاجیلار برگزار شد.