به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی،مسئولین ذیربط در امر جشنواره و کارکنان وظیفه ناحیه چایپاره،جشنواره حضرت علی اکبر(ع) به همت معاونت نیروی انسانی در محل اتاق جلسات ناحیه برگزار و از سربازان نمونه با اهدای لوح تقدیر و تشویقی،تقدیر بعمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی،مسئولین ذیربط در امر جشنواره و کارکنان وظیفه ناحیه چایپاره،جشنواره حضرت علی اکبر(ع) به همت معاونت نیروی انسانی در محل اتاق جلسات ناحیه برگزار و از سربازان نمونه با اهدای لوح تقدیر و تشویقی،تقدیر بعمل آمد.