به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛اکیپ نظارت معاونت ایمنی و تأمینی  سپاه شهداء از قسمت های ناحیه شهرستان چایپاره جهت انجام نظارت ستادی و امورات محوله از حوزه های مقاومت بسیج این شهرستان نظارت به عمل آوردند . این نظارت در راستای برنامه های ابلاغی- دفاعی وبازدیدهای میدانی صورت گرفت ، کارشناسان […]

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛اکیپ نظارت معاونت ایمنی و تأمینی  سپاه شهداء از قسمت های ناحیه شهرستان چایپاره جهت انجام نظارت ستادی و امورات محوله از حوزه های مقاومت بسیج این شهرستان نظارت به عمل آوردند .
این نظارت در راستای برنامه های ابلاغی- دفاعی وبازدیدهای میدانی صورت گرفت ، کارشناسان به صورت دقیق و با نظارت کارشناسانه به بازرسی از حوزه مقاومت و روند اجرای مداومت کاری ایام نوروز انجام گرفت.